Mamaland pravidlá

Vnútorný poriadok:

  • Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu. Za dospelú je považovaná osoba staršia 18 rokov.
  • Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov  Mamalandu .
  • Vedenie spoločnosti nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí.
  • Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom.
  • Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách.
  • V priestore detského kútika sa chodí iba v ponožkách, čo platí aj pre rodičov.
  • Konzumovať jedlo, pitie a iné pochutiny je povolené iba v kaviarenskej časti.
  • Konzumovať je možné iba jedlo a pitie zakúpené u nás. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a pre návštevníkov so zvláštnymi dietetickými požiadavkami alebo s alergiami.
  • V celom priestore je zakázané fajčenie.

  
VSTUP S CHORÝM DIEŤAŤOM DO MAMALANDU JE ZAKÁZANÝ!

Galéria
Skryť/Zobraziť